قرارداد تخصصی کره جنوبی در 28 فوریه 2023 بازده

(%) Session(%) جدا شدن (BP)

سل یک ساله 3.
701 3.
652 + 4.
9

سل 2 ساله 3.
899 3.
778 + 12.
1

TB 3 ساله 3.
797 3.
683 + 11.
4

سل 10 ساله 3.
753 3.
619 + 13.
4

MSB 2 ساله 3.
887 3.
789 + 9.
8

CB 3 ساله (AA-) 4.
484 4.
366 + 11.
8

CD 91 روزه 3.
590 3.
590 0.
0

(END)

دیگران چه میبینند
کاربران