کره جنوبی بازدهی را در 8 فوریه 2023 متحد می کند

(%) انفصال جلسه(%) (BP)

سل 1 ساله 3.
445 3.
447 -0.
2

سل 2 ساله 3.
432 3.
440 -0.
8

TB 3 ساله 3.
339 3.
315 + 2.
4

سل 10 ساله 3.
320 3.
297 + 2.
3

MSB 2 ساله 3.
400 3.
406 -0.
6

CB 3 ساله (AA-) 4.
244 4.
244 0.
0

CD 91 روزه 3.
460 3.
460 0.
0

(END)

دیگران چه میبینند
کاربران